ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

และนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรื่อง  กำหนดจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

.............................................

เพื่อให้การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕   

อาศัยอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๒๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗  แห่งธรรมนูญ   สหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ กับมติคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงประกาศกำหนดจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ของคณะวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้    ดาวน์โหลดรายละเอียด