กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา

  • พิมพ์

เมื่อวันพุธ  ที่ 16 มีนาคม  2559  ที่ผ่านมา  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอบรม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล

การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการโดยความร่วมมือจากบริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม และมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง   5  คณะวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต   

2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมแก่นักศึกษา  

3.เพื่อให้นักศึกษามีหลักในการดำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย สังคมต่อไป

4. เพื่อสร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเจริญ พระชนมพรรษา 89 พรรษา

   การจัดการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,500 คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และทีมงาน        ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้