กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมทักษะการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น วัยเรียน

  • พิมพ์

เมื่อวันพุธ  ที่ 9 มีนาคม  2559  ที่ผ่านมา  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมทักษะการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น วัยเรียน    โดยมีนายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอบรม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล

การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการโดยความร่วมมือจากกองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง   5  คณะวิชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี และมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   การจัดการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,500  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณธุวานันท์  เทวพงษ์ไพศาล และทีมงาน  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้