กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

  • พิมพ์

เมื่อวัน ที่ 25 มีนาคม  2559  ที่ผ่านมา  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559  โดยมี ดร.ประยูร อรัญรุท  นายอำเภอด่านซ้าย   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ  ณ บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

 การดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด  และประชาชนในชุมชน ในการร่วมกันสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนภูเตาโปง  และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน    เพื่อเสริมสร้างสำนึก (จิตสาธารณะ หรือ จิตอาสา) ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการช่วยเหลือสังคม  เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  และเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นเครือข่ายพัฒนาสังคมร่วมระหว่างหน่วยงานในชุมชน โดยประชาชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยนักศึกษา บุคลากร   และ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  ตั้งแต่วันที่  25-27 มีนาคม 2559 ดำเนินงานตามโครงการ โดยสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย และดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง แก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชน  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน  90 คน  และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 3  คน

=ชมภาพกิจกรรม=