บรรยากาศโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2559

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของผู้นำนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา  และเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่แปลกใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2559 นี้  ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 วัน มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น จำนวน 63 คน  โดยมี นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จากนั้นเป็นการฟังบรรยาย  หัวข้อ “การปรับตัวในยุคการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21” โดย ผศ.ดร.พิชิต พระพินิต  อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การทำงาน ระหว่างศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และช่วงท้ายกิจกรรม เป็นกิจกรรมงานเลี้ยง  “ย้อนวันวานที่ทุ่งขุมทอง”  =ชมภาพกิจกรรม=