ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 10.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม และมี ปลัดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ รองคณบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุม การจัดประชุมคณะกรรมการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2559 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชุมปรึกษาหารือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รวมทั้งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ข้อมูลจำนวนหอพักเอกชนในจังหวัดเลย และหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปฏิทินการดำเนินงานโครงการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2558 -2559  ชมภาพกิจกรรม