ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • พิมพ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            เรื่อง   การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

...................................................................

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบ e-Studentloan ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม  และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืม รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๑,๒,๓   และ ชั้นปีที่ ๔  และรายใหม่ที่ได้กู้ยืมฯ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืม กยศ. ๑๐๒
 
ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา
(กยศ.๑๐๓)
 
ดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
 
ดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (แบบแนวนอน)
 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืม กยศ. ๑๐๒