ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าพักหอพักใน ภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าพักหอพักใน ภาคเรียนที่ 1/2559


คลิกตรวจสอบรายชื่อหอพักหญิงอินทนิล

คลิกตรวจสอบรายชื่อหอพักหญิงดอกคูณ


นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ให้มารายงานตัว (ด้วยตัวเอง) โดยติดต่อขอชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ในอัตราภาคการศึกษาละ 4,000.- บาท ต่อคน พร้อมกับประกันความเสียหาย จำนวน 1,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 5,000.- บาท ต่อคน ต่อภาคการศึกษา ณ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

ในกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักในไม่มารายงานตัวพร้อมกับชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะพักในหอพักในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะพิจารณานักศึกษาลำดับสำรองเข้าพักในหอพักในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนที่ผู้สละสิทธิ์นั้น