พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา  กำหนดจัดกิจกรรม"จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    โดยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน    ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม  2559   ณ สนามกีฬาทุงขุมทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดกำหนดการ