กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30-11.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ เพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เวลา 06.30 - 09.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กลุ่มที่ 2 เวลา 07.30 - 11.30 น.นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กิจกรรมภายในงานพิธี มีการประกวดพานไหว้ครู แบบสวยงาม และแบบความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ