มอบทุนการศึกษา พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

  • พิมพ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในการมอบทุนการศึกษา (พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร) ในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 5 คน ทุนละ 20,000.- บาท ต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา โคตรทิพย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวแพรวา พิมจันทึก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ นายทัศนะ แก้วสีหา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวรุ่งนภา ประดิษจ๋า สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และนายวสุพล การินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ชมภาพกิจกรรม