กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมการรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมการรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย  ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559  เวลา 14.30 -18.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล  และพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับนักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ

ดาวน์โหลดกำหนดการ