กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • พิมพ์

กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น ๕ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

.................................................. 

>>ดาวน์โหลดกำนดการ<<

หมายเหตุ 
๑. การแต่งกาย ผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เป็นผู้แทนคณาจารย์ในการรับพานไหว้ครูนั่งแถวด้านหน้า จำนวน ๖ ท่าน สวมชุดครุยวิทยฐานะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ นักศึกษาชุดพิธีการนักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ 
๒. กำหนดพิธีซ้อมไหว้ครู ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น ๕ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน) คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ผู้กล่าวนำสวดมนต์ กล่าวนำบทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน)