รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

 

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน  ๘  ทุน  ซึ่งมีนักศึกษาได้ลาออกจากสถานศึกษา คือ นางสาวปวีณา  จำปา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อทดแทนกับนักศึกษาที่ลาออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     ขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้   >>อ่านรายละเอียดพร้อมใบสมัคร<<