การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2557-2558

  • พิมพ์


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่  12 –14 และ 16 - 18  พฤศจิกายน 2559  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2557 – 2558  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  2559
   เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน  2559โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

>> รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 1 <<

>> รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 2 <<