บรรยากาศประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุน กยศ. กรอ.รายใหม่และรายเก่า ประจำปี 2559


วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล งานทุนการศึกษา จัดประชุมนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อลงนามสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายใหม่และรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2559 โดย มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวนโยบายในการกู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และได้พูดคุยถึงการจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งคนดี ตามปรัชญาและภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  =ชมภาพกิจกรรม1=  =ชมภาพกิจกรรม2=