ภาพบรรยากาศ ฟังบรรยาย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง


วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.  กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม ฟังบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง ให้สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้ปกครอง รวมจำนวน 1,500 คน  เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพื่อมอบโอกาสให้รุ่นน้องต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเลย  =ชมภาพกิจกรรม=