กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559

  • พิมพ์


วันที่ 10 -11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน 3 คน ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมจิตอาสา ให้นักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมกันทำในรูปแบบกลุ่มกิจกรรม และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมทำฟ้าเพดานอาคารศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรมวาดรูปสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ BBL สำหรับเด็ก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารศูนย์เด็กเล็ก และกิจกรรมสวัสดิการ
และช่วงท้ายของกิจกรรม เป็นกิจกรรมพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษา โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเรียนรู้ บริบทชุมชน ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ประวัติชุมชน การก่อตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมไทพวน และร่องรอยวัฒนธรรมชุมชน  =ชมภาพกิจกรรม=