ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

---------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินงาน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ด้านกิจกรรมชมรม ชุมนุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ วิทยาลัยครูเลย พ.ศ.๒๕๓๕ หมวดที่ ๙ กอง-พัฒนานักศึกษา จึงได้ออกประกาศ ดังนี้  อ่านรายละเอียด