ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว

  • พิมพ์

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ "ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว" เพื่อมอบ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากันหนาว ฯลฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิต ด้าน จิตสาธารณะ เสียสละ ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมจำนวน 30 คน
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนของบริจาค และงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

=ชมภาพกิจกรรม=