กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่  3-30 กรกฎาคม  2560

นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 กรกฎาคม 2560  ตามตาราง แนบท้ายประกาศนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร หน้าที่ 2