โครงการอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • พิมพ์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดเฟรชชี่ สวมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม ภาคเช้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 1 ชั่วโมง ภาคบ่ายฟังบรรยาย 3 ชั่วโมง) สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการที่ https://goo.gl/k1XmXK

 

กำหนดการโครงการอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560  เวลา 08.00 - 18.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย 

-ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของสังคมไทย

-การแสดงดนตรีจากนักศึกษา

-ชมนิทรรศการ การตรวจวัดความแข็งแรงด้านร่างกาย ตรวจวัดความดันหัวใจ 

-การตอบปัญหา “ถาม-ตอบเรื่องยาเสพติด” โดยพิธีกร

-กิจกรรมอื่นๆ เช่น การสร้างกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาเฝ้าระวังยาเสพติด

ภาคบ่าย เวลา 13.00-18.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย

-พิธีเปิดโครงการ และการบรรยาย “การเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 

-บรรยาย “สถานการณ์ยาเสพติด กับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย”

-บรรยาย “คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันยาเสพติดอย่างไร”