อบรมนักศึกษาเฝ้าระวังรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด

  • พิมพ์

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือจข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

      นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลประกาศนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิต ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และภัยจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กระตุ้นบทบาทร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เฝ้าระวังป้องกัน เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม 
      ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาครัฐและหน่วยงานที่สนับสนุนจากจังหวัดเลยโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานคณะ และสโมสรนักศึกษาภาคปกติทั้ง 5 คณะ ชุมนุมพยาบาลอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการอกกำลังกายร่วมจัดกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรม
ข้อมมูลข่าว : งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน