ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

.......................................

ด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ เป็นไปตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๘๙  แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศฯ     ดาวน์โหลดใบสมัคร