ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560

.......................


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น