รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  • พิมพ์

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อปฏิบัติงาน ทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จำนวน 50 ทุน    และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 50 ทุน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเลยภาคปกติที่มีปัญหาด้านการเงิน  โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน       ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน  อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้าการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา  2559  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  คลิกอ่านรายละเอียด   ดาวน์โหลดใบสมัคร