รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา  

ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) 

----------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่  ๐๐๗๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๙   เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  –  ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐  ไปแล้ว  นั้น  ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน  ๗๓  คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ คน  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้    คลิกอ่านรายละเอียด    ตรวจสอบรายชื่อ