ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

  • พิมพ์

ประกาศ การกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

.........................

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม (กยศ.102)

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (กยศ.103)

แนวปฏิบัติการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาฯ (แนวนอน)

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาฯ (แนวตั้ง)

หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ