รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน

ด้วยในปีการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน ดังนี้   อ่านรายละเอียด   ดาวน์โหลดใบสมัคร