รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ด้วยในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ดังนี้  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดใบสมัคร