รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

...............................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับจริง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับสำรอง