แบบประเมินความพึงพอใจการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการใหบริการ ดังกล่าวข้างต้น ผ่านระบบออนไลน์

คำชี้แจง : กรุณาคลิกวงกลมในช่องที่ตรงกับตัวท่านและความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  เพื่อจะนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  เกณฑ์การประเมิน       5 = ดีมาก    4 = ดี      3 = ปานกลาง     2 = น้อย    1 = ควรปรับปรุง

คลิกเข้าสู่แบบประเมินความพึงพอใจฯ