ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาภาคปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ

..................................................

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและกำหนดการสัมภาษณ์   


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายเก่าต่อเนื่อง) (และรายใหม่)  คณะครุศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายเก่าต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายเก่าต่อเนื่อง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายเก่าต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายเก่าต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.....................................................................................................................................................

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายใหม่) คณะครุศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายใหม่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายใหม่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายใหม่) คณะวิทยาการจัดการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุน กยศ.(รายใหม่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม