กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

 

กลุ่มที่ 1 เวลา 06.00 น. - 09.30 น.

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะครุศาสตร์   และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กลุ่มที่ 2 เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

 

มีรายละเอียดดังนี้  คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ

 

หมายเหตุ

1.การแต่งกาย ผู้บริหารคณาจารย์ที่เป็นผู้แทนคณาจารย์ในการรับพานไหว้ครู สวมชุดครุยวิทยฐานะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ นักศึกษาชุดพิธีการ 

2.กำหนดพิธีซ้อมไหว้ครู ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ผู้กล่าวนำสวดมนต์ กล่าวนำบทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน )