ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์เลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   

รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ศูนย์เลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

  ..............................................................................................................

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ตรวจสอบรายชื่อคณะครุศาสตร์ (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อคณะวิทยาการจัดการ (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย (รายใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ขอนแก่น (รายใหม่)

 

ตรวจสอบรายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อคณะวิทยาการจัดการ (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น  (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ขอนแก่น (รายเก่าต่อเนื่อง)

ตรวจสอบรายชื่อคณะครุศาสตร์ (รายเก่าต่อเนื่อง)