ขยายเวลารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  

...............................................................

 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ได้เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อันเนื่องมาจากความเดือดร้อน               เพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน  และสิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  โดยรับสมัครนักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินได้ ตั้งแต่วันที่  ๒๔ –  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒  อาคารวิชญาการ (ห้องพยาบาล) และขยายเวลาการประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๐   คลิกอ่านรายละเอียด