การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย

...........................................

 เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  จะเปิดให้สถานศึกษาและนักศึกษา ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงิน  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยระบบ e–Student loan ผ่านอินเทอร์เน็ต  ดังนั้น งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ รายเก่า รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e–Student loan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

        ๑. ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ e–Student loan และบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกราย  ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ www.studentloan.or.th

        ๒. ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๕   พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยให้ส่งเอกสารดังนี้

  ๒.๑ แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินฯที่พิมพ์จากระบบ e - Student loan จำนวน  ๑  แผ่น

  ๒.๒ บัตรกิจกรรม และหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง (แบบฟอร์มสามารถดาวโหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th) ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่านั้น 

        ๓. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th 

        ๔. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินให้ติดต่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน   และค่าครองชีพ  จะต้องแสดงสำเนาสัญญาเพื่อยืนยันลายมือชื่อที่ถูกต้องตรงกันทั้งสัญญา  และแบบยืนยันฯ  นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ทั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น      ในระหว่างวันที่ ๑๘  - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

        ๕. นักศึกษาที่ต้องไปฝึกงาน หรือฝึกสอน จะต้องดำเนินการตาม ๔ ขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จทันการ  โดยวิธีการให้ตัวแทน เพื่อน หรือญาติ ไปติดต่อขอรับเอกสารแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยให้นักศึกษาลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น  และติดตามข่าวสารกองทุน กยศ. ได้ที่ทาง www.lru.ac.th อย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ  และให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติโครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสาจิตสาธารณะ (แนวนอน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสาจิตสาธารณะ (แนวตั้ง)

ดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ