รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

................................................................

ด้วยในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ อ่านรายละเอียด