ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (พิเศษ)

  • พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ 
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
3. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
4. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
6. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
7. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้ 
สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
- นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ 
- นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. 202 
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th
ระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินยืม
กำหนดชำระคืนเงินยืมประจำภาคเรียนที่ 3/2560  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการ
1. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18– 24 เมษายน 2561 
2. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
3. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ 26 เมษายน 2561

>>CLICK อ่านประกาศ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร<<