ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

ด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๑เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ เป็นไปตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๘๙แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ.๒๕๓๕ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ คลิกอ่านรายละเอียด