บรรยากาศอบรมทักษะอาชีพ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง”

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  ได้จัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง”  ให้กับนักศึกษา จำนวน 76 คน   ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก  ชั้น 5 อาคารวิชญาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และจุดประกายแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับนักศึกษาที่สนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ  ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ประตูสู่ความสำเร็จของกิจการน้ำพริก” “จากรั้วมหาวิทยาลัยก้าวสู่รั้วภาคธุรกิจ” โดยคุณจิตตานันท์ ทรัพย์สมบัติ เจ้าของกิจการ น้ำพริกคุณไท  โดยมี นางสาววรรณภา สมอหอม  นักพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย  >>ชมภาพกิจกรรม<<