บรรยากาศ อบรม ฝึกปฏิบัติ“การผลิตมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  ได้จัดอบรม ฝึกปฏิบัติ“การผลิตมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม” ภายใต้โครงการทักษะอาชีพ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง” ให้กับนักศึกษา จำนวน 62 คน  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากทีมวิทยากร เจ้าของกิจการ มะม่วงแช่อิ่ม “ชิมเลย” คุณสมัย วรรณชัย   และทีมงานมาฝึกอบรมให้กับนักศึกษา       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และจุดประกายแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับนักศึกษาที่สนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ    >>ชมภาพกิจกรรม<<