พมจ.เลย และ ม.ราชภัฏเลย จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่กำหนด และตระหนักถึงการจัดบริการที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย ปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยมีผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่จังหวัดเลยเข้าร่วม จำนวน 300 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทของผู้ประกอบการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหอพักเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน รวมทั้งตระหนักถึงการจัดบริการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย มีที่พักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และการจัดทำหอพักเครือข่าย

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนที่พักอาศัยในหอพักโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล มีความเป็นอยู่อย่างอิสระและอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งยังขาดวุฒิภาวะในการควบคุมดูแลตนเอง จากนั้นยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรหอพักดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 10 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงศรีสุวรรณ หอพักหญิงดำรงภักดี หอพักหญิงปริญวัฒน์ หอพักหญิงกนกกรร หอพักหญิงภาณี หอพักหญิงที เค หอพักหญิงคุณรุจ หอพักหญิงทรัพย์เพิ่มพูน หอพักหญิงคุณยายทองเติม และหอพักชายวัฒนา

นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า นอกจากกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมหอพัก กิจกรรมการรับรองมาตรการหอพัก (หอพักสีขาว) กิจกรรมการสร้างหอพักเครือข่าย กิจกรรมให้ผู้ประกอบการหอพักมาจดทะเบียนหอพักและต่อใบอนุญาต ซึ่งจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2557 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาสังคม อาทิ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาการมั่วสุม การทะเลาะวิวาท และยาเสพติด 

 

ภาพ : ประทวน เนตรแสงศรี

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์