หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

ประจำภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

.......................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา    ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย            เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ   จึงกำหนดหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ดังนี้  >>อ่านรายละเอียด<<

 

 
ดาวน์โหลด   แบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 
ดาวน์โหลด   การรับรองของผู้ปกครอง  การรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ดาวน์โหลด   สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉิน  กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 
ดาวน์โหลด   สัญญาค้ำประกัน  กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย