รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา   ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

.........................

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ภาคปกติ  โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานระหว่างเรียน  ให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน  และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานทุนการศึกษา      กองพัฒนานักศึกษา  จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  และรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่ห้องงานทุนการศึกษา        กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔   อาคารวิชญาการ  ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์  และรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น 

๒.  ให้นักศึกษาที่ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอรับทุนไว้แล้ว  รอการประกาศแจ้งให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  โดยดูรายละเอียดได้จากบอร์ดงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  หรือเวบไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  http://www.std.lru.ac.th

 

คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน

๑.มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๒.๒๕  ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

๒.ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓.มีความประพฤติดี ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ

๔.เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอยู่เสมอ

๕.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

๖.นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์สมัครขอทุนนี้ได้

 

เงื่อนไขการรับทุนทำงานระหว่างเรียน

๑.สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ -วันศุกร์  วันละไม่เกิน  ๘  ชั่วโมง  วันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน  ๗  ชั่วโมง  รวมหนึ่งเดือนไม่เกิน  ๖๐  ชั่วโมง

๒.ต้องจัดส่งรายงานการทำงานประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาการทำงาน

๓.จำนวนเงินทุน  นักศึกษาจะได้รับเงินทุนตอบแทนการทำงานเป็นรายชั่วโมง  ชั่วโมงละ  ๒๕  บาท  ไม่เกินเดือนละ  ๖๐  ชั่วโมง  การจะได้ค่าตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั่วโมงการปฏิบัติงาน

๔.ระยะเวลาการทำงาน  ช่วงระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา  ๒๕๕๖

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗