แจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี 2556 ส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัล

  • พิมพ์

แจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา  ประจำปี  2556 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัล 

ประกอบด้วย  สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาบัตรนักศึกษา อย่างละ 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งได้ที่.- ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ  ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 

รายละเอียดดังสำเนาประกาศด้านล่างนี้  

>>อ่านรายละเอียด<<