กองพัฒนานักศึกษาจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี  และ 5 ปี ทุกหมู่เรียน    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งภาวะจิตใจ   ตลอดจนบุคลิกภาพที่ดีในการก้าวสู่สังคมการทำงานภายนอก  และประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  จึงได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา  ให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับข้อมูลทางด้านอาชีพ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนรู้จักวิธีการเขียนใบสมัครงาน  และการสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุทำงานได้อย่างถูกวิธีและมีผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รู้จักการปรับตัวในสังคม  ในขณะศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า เป็นพิธีเปิดงาน และรับฟังปัจฉิมโอวาท จากประธานในพิธี ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรหัวข้อ เรื่อง “สมัครงานให้ได้งาน กุญแจสู่ความสำเร็จของเส้นทางอาชีพ” โดย บริษัท  ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด     และต่อด้วย การบรรยาย เรื่อง จิตสำนึกในการชำระหนี้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.)  ภาคบ่าย นักศึกษาเข้าสมัครงานผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย  >>ชมภาพกิจกรรม<<