กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

  • พิมพ์

    กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำนักศึกษาฯ ในครั้งนี้   พร้อมกับบรรยายพิเศษ หัวข้อ“นโยบายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับบทบาทหน้าที่ผู้นำนักศึกษา” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีพัฒนาการด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำนักศึกษา และสามารถดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีมในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความคุ้นเคยของผู้นำนักศึกษาเกิดผลดีในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลา 5 วัน 4 คืน   ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 มีผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน  100  คน  มีหน่วยงานองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สโมสรนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณวิทยากร คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้  และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดอบรมสัมมนาภาวะผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  2557      

  จากการกล่าวรายงานของรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาทำให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่ทุกฝ่ายคาดหวังที่จะได้จากการอบรมสัมมนาฯ นั่นคือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาฯ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เทคนิค วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มีคุณลักษณะของผู้นำที่ดีสามารถดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในกาลข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ… 


ชมภาพกิจกรรม 1

ชมภาพกิจกรรม 2

ชมภาพกิจกรรม 3

ชมภาพกิจกรรม 4

ชมภาพกิจกรรม 5

ชมภาพกิจกรรม 6

ชมภาพกิจกรรม 7

 ชมภาพกิจกรรม 8
 
ชมภาพกิจกรรม 9
 
ชมภาพกิจกรรม 10
 
ชมภาพกิจกรรม 11
 
ชมภาพกิจกรรม 12