บรรยากาศการสอบรอบทั่วไป มรภ.เลย 57

เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสอบคัดเลือกรับนักศึกษาใหม่รอบทั่วไป มีนักเรียนเดินทางมาสอบคัดเลือกกว่า 4,000 คน  ส่วนใหญ่เลือกเรียนในคณะะครุศาสตร์ หวังจบบรรจุข้าราชการครูเป็นอันดับ  1 รองลงมาสาธารณสุขศาสตร์

      ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำการรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ มีรอบรับตรง และรอบทั่วไป รวมจำนวนมีผู้มาสมัครเรียน 12,000 กว่าคน และมีการสอบคัดเลือกทั้ง 2 รอบ ในสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2555 และ 2556 และในปี 2557 นี้ ยังมีจำนวนผู้เลือกเรียนในคณะครุศาสตร์มากเป็นอันดับ  1  เหมือน 2 ปี ที่ผ่านมา เพราะอาชีพครูยังมีการบรรจุเข้ารับข้าราชการ มีความมั่นคง และมีสวัสดิ์การจากรัฐ และโรงเรียนหลายแห่งยังขาดแคลนครู 

       ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต่อว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ทันสมัย ตรงต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น การพัฒนาการวิจัยและการลงบริการวิชาการในท้องถิ่น การออกค่ายชุมนุน กิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน  รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาคาร สถานที่ ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และระบบสืบค้น อินเตอร์เน็ตให้รวดเร็ว ทันสมัย บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการศึกษาผลิตครูมาตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยครูเลย บัณฑิตที่จบสอบไปเป็นครูและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกตัดสินใจให้นักเรียนมาสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมากขึ้นเป็นลำดับ  =ชมภาพกิจกรรม=

 

ข้อมูลข่าว : งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน