บรรยากาศประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สภานักศึกษา ได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2557  เพื่อประชุมพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมของ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมรสนักศึกษา 5 คณะ  รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมบรรยายมอบนโยบายงานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา และมีนายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายชัยวิชิต ฉิมลี  รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมพร้อมชี้แนะการดำเนินกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา 2557 นี้  =คลิกชมภาพกิจกรรม=